Om

.
Har du en gång provat att flyga kommer du alltid att ha blicken vänd mot himlen, eftersom du ständigt längtar tillbaka dit.”
– Leonardo da Vinci 


Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden. perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.
 "I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. 

"Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en bered-kap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanse- ras och blir till en helhet." 

Dessa perspektiv är grunden för vår undervisning och projekt!

Vi som arbetar med YETIS är 25 elever i år 5-6 på Alviksskolan i Luleå samt lärarna Katarina Eriksson ma/no/tk/ och Linda Starenhed sv/so. Vi vill förstärka det det entreprenöriellalärandet via det ämnesövergripande arbetet och har gjort en gemensam plan för upplägget av “” där förmågorna i de olika ämnena hamnar i fokus.Vi är en F-6 skola med 105 elever. Detta år har eleverna själva i större utsträckning påverkat underbloggarnas utformning. Minerat testas och används i den ämnesintegrerade undervisningen.

Syftet: med ”YETIS in need of ALVIK” är som vi tidigare nämnt ett bra sätt att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Det är ett reflekterande arbetssätt, ämnesintegrerat, kreativt, ”viktigt på riktigt”, skola och samhälle möts, eleverna lär sig hantera datorn samt många olika digitala verktyg. Undervisningen blir en helhet. Via bloggen kan eleverna visa och vi få se vilka förmågor i de har i de olika ämnena.

Story
Entreprenöriellt lärande för oss är att eleverna får möjlighet att ta initiativ, omsätta idéer till handling, och ta ansvar. Vi vill också att eleverna och samhället ska mötas och att arbetet ska kännas "viktigt på riktigt". Vi vill att de utvecklar sin nyfikenhet, självtillit, kreativitet, tar initiativ och kan omsätta idéer till handling.

Tankarna kring detta projekt föddes via en artikel i aftonbladet samt nyhetssändningar på tv, där man berättade om projektet att bosätta sig på Mars. Våra tankar började genast arbeta. Vad behöver man för att bygga upp ett samhälle, vilka lärdomar har vi idag som vi kan dra nytta av om vi bygger ett nytt samhälle, vad kan vi lära av historien? Etc. Dessa tankar kommer att genomsyra alla uppdrag och arbete under året och vi kommer att hålla kursplanens perspektiv vid liv.

Krashade YETISAR i skolskogen, de behöver hitta sina energikapslar  för att kunna återvända. Eleverna hjälper till att hitta kapslarna. 
Yetisarna har åkt runt i rymden besökt många olika planeter och solsystem.

"Yetisarna har  åkt ut i rymden för att de nåtts av information om att på denna planet jorden har man lärt sig många saker som Yetisarna själv inte har någon aning om och vill veta mer om, men de  har också sett oroväckande signaler i rymden om att  planeten jorden inte heller mår så bra. Kanske kan de undvika att göra samma misstag som oss, vi kanske kan lära av varandra.

Som tack för att de fick hjälp med att kunna återvända så erbjuder de 25 elever möjlighet att följa med till planeten YETIS och hjälpa deras folk på plats. De vill att de som vill följa med ska beskriva vem de är och på vilket sätt de skulle kunna bidra till att utveckla planeten

Yetisarna lever som man gjorde förr i tiden i Sverige och behöver hjälp med att utveckla sitt samhälle. 

Vad har de för  förslag till olika byar och hur ska de vara uppbyggda med tanke på miljön. Varje by ska ha ett särskilt tema som man satsar på att utveckla extra mycket. Yetisarna väljer ut 6 byar som de boende kommer att få möjlighet att utveckla. Alla som får möjlighet att åka kommer att få bygga upp ett eget hus i samhället tillsammans med en YETIS. När projektet är fullbordat får YETISEN huset och har under bygget lärt sig massor som denne kan sprida vidare till de andra YETISARNSA.

YETISARNA står för material till huset så länge som du hjälper dem med olika uppdrag.

Detta projekt är ett "Storyfication" projekt som är ett eget framarbetat
koncept. Det är ett storyline-inspirerat arbete med gamification som drivkraft. ( Berättelsen (Story) utgör en röd tråd- (line) genom undervisningen. Gamification-spelifierat lärande använda spelmekanismer i verkliga situationer för att öka engagemang.)
Gamification sker bl a via programmet Planner 5D. Det är ett inredningsprogram och via att klara de olika uppdragen på “”så får eleverna måla, tapetsera, sätta in möbler etc. Vi har även använt oss av gamification via Minecraft. Nytt inslag i storyfication projektet.
" Yetis in need of Alvik" projektet, går som en rödtråd genom hela undervisningen och hjälper att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Följ även vårt arbete via våra klassbloggar samt lärareloggen www.pedagogikochikt.blogspot.com www.alviksskolan04.blogspot.se, www.alviksskolan03.blogspot.se

Vi har 60+60 minuter rena ”” pass. Ena passet arbetar de ma/no/tk/bd inriktat och det andra passet sv/so inriktat.  Uppdragen ger vi utifrån vad vi vill att det ska utveckla/som ett sätt att se vilka förmågor de har.

En fördel med att använda en blogg som verktyg i projektet är att eleverna kan gå in och läsa varandras texter, kika in i varandras hus och på så sätt bli inspirerade i sitt eget arbete.  Det ger en helt annan möjlighet till interaktion mellan eleverna och en möjlighet att utforska olika digitala verktyg tillsammans.
En blogg ger också möjlighet till samspel med föräldrar och andra anhöriga. Vi vill att  närstående ska kunna följa elevernas arbete på ett nära håll. Ju äldre barnen blir så blir ofta  inblicken i arbetet inte lika stor. Via bloggen så kan de samtala med barnen om deras arbete och på så sätt få en större delaktighet.
Bloggen skapar också möjlighet till samspel med utomstående. Det är häftigt att veta att det jag skriver verkligen är på riktigt och har mottagare. Tycker att den vetskapen hos eleverna har lyft dem ytterligare

Eleverna löser uppdrag genom att ta hjälp av internets olika möjligheter. Instruktionsfilmer hjälper dem på vägen i många uppdrag. Men framförallt så sprider sig lösningar på olika problem som en löpeld genom klassrummet.
Genom att kommentera och reflektera över varandras arbeten så utvecklar eleverna själva nya färdigheter. Alla uppdrag kommenteras och reflekteras över via hyperlänk. Ett språkutvecklandearbetssätt.

Vi tycker dessutom att den pedagogiska tanke ”storyfication” är ett så bra sätt att arbeta på, att ett av våra syften även är att dela med oss av våra idéer till andra pedagoger. Storyfication inspirerar och ger eleverna lust att lära! Storyfication inspirerar och ger oss lärare lust att undervisa!  

När/om vi använder oss av andra källor erkänner vi dessa i enlighet med gällande regler för upphovsrätt. Vi ser till att alltid hålla den diskussionen i liv tillsammans med våra elever.
När vi publicerat andras material, instruktionsfilmer /dokument  så är/har vi varit i direkt kontakt med upphovsmakaren för att få bekräftelse för publicering. Vi har dessutom arbetat kring olika källor och källkritik och så fort vi ska publicera bilder etc så är vi noga med att påminna eleverna om upphovsrätten.  Eleverna och lärarna deltar också i webbstjärnans kurs i källkritik.

Vi planerar upp projektet tillsammans. Vilka förmågor och vilket centralt innehåll ska vi fokusera på. Den gemensamma nämnaren i projektet är "att lära av historien"och vi håller de övergripande perspektiven vid liv.


Nästan allt vi arbetar med i skolan kopplas till projektet. Därför kommer vi endast ge några exempel från olika ämnen och hur vi får in dem. I uppdragen finns det ett kommentarblad där analyserar och reflekterar eleverna över sitt eget arbete.I svenska 
arbetar vi med alla förmågor.
Vi har ett språkutvecklande arbetssätt. Eleverna får genom uppdragen visa sin förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift genom att skriva olika typer av texter. Berättande texter, personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, argumenterande och beskrivande texter samt faktatexter. Via bloggen blir deras texter viktiga på riktigt eftersom det finns en riktig mottagare. Eleverna får uttrycka sina åsikter och tankar och reflektera över egna och andras arbeten, både skriftligt och muntligt, genom kommentarer till uppdragen och diskussioner i klassrummet. Vi använder oss av kamratrespons, eleverna hjälps åt och lär av varandra.


Teknik: 
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till
lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Matematik:
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier
och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Förmågorna i Matematik tränade eleverna också när de byggde sitt hus, utförde uppdrag i Minecraft etc.

Upphovsrätt: Vi publicerar framförallt egen producerat material. Vi har ritat, filmat, tagit kort.
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Eleverna tycker att de lärt sig så här långt.
"Innan vi började med Yetis så var det inte många som visste hur en IPad funkar och då var det lärarna som alltid fick hjälpa oss. Nu är det nästan att eleverna på Alviksskolan får hjälpa lärarna med dom digitala verktygen. Från lärling till mästare.- Djurbyn

"Vi har lärt oss många olika appar och att blogga. Att blogga är mycket lärorikt ovh man lär sig mycket. Till exempel när vi fick ett uppdrag om att programmera en robot till att så en gräsmatta. Det tog en väldigt lång tid och vi lärde oss väldigt mycket om olika appar och samarbete, vi lärde oss också en hel del matte." -Jakt och fiskebyn

"Vi har lärt oss hur man bloggar. Vi har lärt oss använda flera appar tex. Imovie, Minecraft och Buddypoke".- Musik och teater byn

"Vi har lärt oss massor av saker i olika ämnen  Dom ämnerna vi har jobbat med är so,no,matte,svenska och bild. Vi har använt digitalaverktyg till hjälp för att det ska underlätta arbetet med bloggen och för att vi ska bygga ett hus i en app som heter Planner 5D vi använder också mera appar till exempel Buddy poke och Blogger.-"-Sportbyn

"Vi har lärt oss att använda digitala verktyg. Vi har lärt oss att blogga och vi har lärt oss att sammarbeta bättre. Vi har lärt känna varandra ännu bättre. Vi har lärt oss att använda iPads och vi har varsin som vi bloggar och använder under lektionerna."- Mat och bakningsbyn

"Vi har lärt oss om hur man använder appen Planer 5D och göra egna bloggar. Vi har gjort en massa uppdrag som vi har lärt oss av. T.e.x Ev3 robotarnas programmering. "- Färdmedelsbyn

"Vi har lärt oss mer om hur man jobbar och använder olika appar. Vi har lärt oss om hur man bloggar och jobbar med digitala verktyg. Vi har jobbat mycket med miljön och då har vi samtidigt lärt oss mer om hur man tar hand om miljön."- Bijouterierbyn
Vi lärare ser bland annat att eleverna har utvecklat/lärt/lär sig att:  
 • Reflektera över miljö och hållbarutveckling ur olika perspektiv.
 • Hantera ex googledrive,
 • Hjälpa och ta hjälp av kamrater, som en naturlig del i arbetet.
 • Lägga in bilder, reflektera,
 • Lösa verklighetsanknutna problem,
 • Jobba med öppna utsagor,
 • De får ta del av varierad undervisning,
 • De får träna sig i att ta ställning i olika frågor, utveckla sitt skrivande
 • Skriva olika typer av texter, analysera, diskutera
 • Koppla sina inhämtade kunskaper till verkligheten ex förstå area begreppet, skala, geometri, volym
 • Hantera olika digitala program såsom ex , planner 5D,  imovie, goanimate, , voki, Buddy poke, piccollage, numberkiz, google apps, etc
 • Reflektera över sina kunskaper m.m.
 • Programmera EV3 robotar,
 • Analysera över olika tekniska system
 • Hjälpa och stötta varandra i arbetet. Att sprida sina kunskaper vidare
 • Veta vilka bilder man får använda på nätet, netikett och hur har vi lärt oss. .
 • Samarbeta

I detta projekt har eleverna också fått forma en egen om sida i sina egna bloggar. Mycket lärorikt.
Vi som lärare har också lärt oss massor. Vi har "Yetis” i bakhuvudet i alla undervisning. Vi hittar program, ideer som vi tycker verkar spännande, lärrorika och intressanta, som ger arbetet en ny dimension. Vi är inga experter men vi vågar testa.
Vi har en pedagogisk idé, eleverna hjälper oss att förverkliga den. Eleverna lär oss och vi lär dem. Ett häftigt samspel!

Varför vi ska vinna:
Elevernas ord
Jag tycker att vi ska vinna för att vi har lärt oss så mycket under detta läsår. Vi har blivit bättre på att blogga,använda digitala verktyg, programera robotar och samtidigt jobba på ett roligt sätt. Yetis bloggen är också en blogg som kan inspirera andra skolor och klasser att göra liknade projekt så att dom andra eleverna får ta del av samma slags kunskap som vi tar del av. Det är ett mycket roligare sätt att jobba på än att bara läsa lite böcker och svara på frågor men det är lika effektivt att jobba såhär för att så många elever är motiverade att göra detta. Alla elever blir mer motiverade att jobba med digitala verktyg än att skriva och läsa från läroböcker. Vi blandar in nästan alla ämnen och för oss elever känns det som att vi varje gång vi har Yetis så blir vi glada och motiverade att det är roligare och intressantare än att läsa ur en bok inför hela klassen. Vi har kommit närmare varandra som människor och lärt känna varandra bättre eftersom det är mycket sammarbete i bloggen. Vi har fått öva mycket på att skriva och läsa på ett roligt sätt. Tack för mig
Vi har jobbat hårt med bloggen och vi har samarbetat och haft kul och därför vill jag vinna för att vi har jobbat som en familj. Vi har lärt oss massor tillexempel massa nya appar så vi är värd att vinna.
Jag tycker att vi ska vinna för att vi lär oss så himla mycket, när vi jobbar med Yetis jobbar vi med bild, Sv, so, no, teknik med mera, jag tycker att jobba med Yetis är roligt. Det är bra för att vi lär oss att samarbeta bättre. När vi jobbar med Yetis och gör blogginlägg så kan ju alla se det vi har jobbat med så att andra kan ta del av vårt arbete och kanske göra det själv.
För vi har lärt oss att blogga på våra byabloggar Vi använder internet på ett smart sätt Vi är väldigt flitiga att använda ikt appar på våra ipads Vi jobbar med verklighets knutna saker Vi får typ studiebesök 24-7 och då lär vi andra skolor
Jag tycker att vi ska vinna för att det var en kreativ ide att det var utomjordingar som vi skulle hjälpa komma till deras planet och det var roligt med uppdragen som vi har gjort ute och inne det är också kul att använda internet och lära sig nya saker och så samarbetar man mycket med varann och jag har lärt mig att sammarbeta och massor med verktyg på ipaden. Jag tycker också att det har varit jättekul och arbeta med bloggen. Det är därför jag tycker att vi ska vinna.
Vi ska vinna för att vi har jobbat jätte hårt på den här bloggen. Vi har lärt oss massor i det här arbetet och vi använder massor av emnen i den här bloggen till exempel Matte,So,No,Svenska,Bild och massor av andra saker. Vi får också sammarbeta med varandra och då kommer vi närmare varandra som klass och det är bra. Vi brukar få göra olika uppdrag på denna blogg som är kul och vi får alltid göra roliga saker som till exempel att programmera och det har inta alla skolor tillgång till och det är synd för man lär sig alltid mer om man har kul också på lektionerna.
Vi borde vinna för det har varit kul med bloggen och vi har lärt oss blogga. Vi har pratat om källkritik och internet. Vi har samarbetat och haft roligt med bloggen så det är därför vi borde vinna. Det skulle vara kult att vinna.
Vi ska vinna med yetisinneedofalvik för att vi har lärt oss många saker som att blogga mer och hur man jobbar med olika appar. På lektionerna lär vi oss om källkritik och att använda och jobba med olika verktyg. Vi brukar också få roliga uppdrag och saker i uppdraget som är roligt att göra. Vi är i byar och samarbetar men by uppdragen. Det är en bra blogg som vi jobbar med och vi vill verkligen vinna!
Jag tycker att vi ska vinna för att vi har kämpat jätte mycket med bloggen. Det är roligt att andra kan se vad vi gör och lär oss. Jag har lärt mig sammarbeta mycket bättre, använda digitala verktyg. Det skulle vara jätte kul att vinna för att vi vill ge inspiration till många andra. Att ta del av bloggen på många andra sätt är kul. När vi jobbar med matematik så brukar vi ha fått uppdrag på Yetis som vi ska lösa som handlar om matematik. Vi jobbar mycket med våra ipads och genom det har vi kunna haft möjligheten att blogga och bygga saker i minecraft. Vi har haft tävlingar så man måste bygga olika saker i minecraft för att tävla.
Jag tycker att vi ska vinna för att vi har jobbat länge med det här projektet och jag tycker att vi är värda att vinna. Alla i klassen har jobbat hårt med det här arbetet och vi är värda att vinna
Jag tycker att vi ska vinna för att vi har lärt oss hur man pulicerar inleg och hur man fixar hus och mycket mer. Jag tycker att det är roligt att jobba med Yetis för att man får göra roliga uppdrag, bygga hus, rita och klura.
Vi borde vinna för vi har lärt oss blogga och det har varit kult att samarbeta och bloggen är kreativ tycker jag. Vi har jobbat med källkritik och internet. Jag tycker vi borde vinna för bloggen är kreativ och kul.
Jag tycker att vi ska vinna med våran blogg Yetisinneedofalvik för att vi har jobbat hårt med bloggen och för att vi har lärt oss många nya saker. Vi har bland annat fått jobba med Lego minestorm och då har vi lärt oss mycket om teknik och programmering. Vi har även fått göra egna bloggar och lägga in olika updrag och arbeten som vi jort. Lärarna har jort ett bra arbete med att skapa bloggen och dom har kommit på ett bra sätt att arbeta så att vi elever vill arbeta och därför vill jag att vi ska vinna.
Jag tycker att vi ska vinna för att vi lär oss mycket när vi jobbar med Yetis. Vi lär oss mycket om teknik när vi får blogga och testa nya appar men vi lär oss även att sammarbeta. Vi sammarbetar mycket när vi jobbar i byarna och det tycker jag är bra. Jag tycker att Yetis är roligt och därför vill jag att vi ska vinna. Det är nästan alltid roliga uppdrag där man får vara kreativ och lära sig på ett roligt sätt. Vi lär oss mycket om källkritik och att man ska vara noggrann med att skriva vilken/vilka källor som bilden eller texten är tagen från. Vi vill vinna för att vi kämpar hårt med bloggen och försöker göra våra inlägg så ordentliga och seriösa som möjligt. Med vår blogg så tänker vi mycket på miljön och hur man kan vara miljövänlig, om vi vinner så kan vi påminna alla om hur viktigt det är att ta hand om vår miljö. Jag vill vinna för att det är roligt med en "fantasy" blogg.
Vi ska vinna för att vi har lärt oss om olika appar och ipaden. Vi har lärt oss att blogga och att vi har lärt oss att använda internet. Jag tycker att det är roligt att jobba som vi gör, man lär sig saker snabbt och det är roligt att jobba på olika sätt. Vi får sammarbeta, vi får blogga och använda våra iPads på lektioner. Jag tycker att våran blogg ska vinna för att vi får olika uppdrag och lär oss på olika sätt med hjälp av våran blogg. Bloggen gör så att det är lättare att förstå vad man lär sig. Yetis är en fantasi värld så det blir roligare att jobba med, vi barn får bestämma och göra våra egna personer som är med på Yetis. Lärarna på skolan gör så att man lär sig på ett bra och roligt sätt så man bara vill fortsätta att jobba. På Yetis gör vi egna hus, då lär vi oss hur man bygger och vi lär oss om area och omkretsen. Yetis är en lektion med alla ämnen som man behöver. Det som extra roligt är att alla kan läsa det vi gör i skolan. Jag hoppas verkligen att vi vinner för att jag tycker att alla är värda det och att alla har jobbat så hårt med våran blogg Yetis.


Lärarnas ord:
Den digitala tekniken utforskas och används på många olika sätt i olika uppdrag.
Vi har gjort en plan över hela projektet och delar in planeringen i en 6 veckors pedagogisk planering. formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Vi tycker att vårt projekt ger eleverna så mycket och skulle gärna se att andra hakar på och arbetar på detta sätt. Det är ett nyskapande och utvecklande förändringsarbete på skolan. Vi ser webbstjärnan som en möjlighet att visa upp vårt projekt och på så sätt inspirera andra. På vår skola arbetar vi 1:1 och vårt mål har från början varit att försöka integrera och hitta nya sätt att arbeta med it, fullt integrerad i undervisningen, kopplat till alla ämnen.

Genom att arbeta i ett ämnesövergripande perspektiv så förstår eleverna begreppen ur många olika perspektiv. Bloggen ger oss möjligheter att variera undervisningen på ett sätt som annars inte varit möjligt. Ett omdefinierat lärande.

Det bästa med att använda bloggform för ett sådant här projekt är också att eleverna kan hämta inspiration hos varandra och de kan interagera i ett större perspektiv. De kan kommentera varandras arbeten, tillsammans/ensam skriva och reflektera över uppdragen. Föräldrar och andra runtom i landet kan läsa deras texter och följa uppdragen. Känner att detta projekt liksom föregående skapar en känsla hos elevernas av att vilja prestera och göra sitt bästa, eftersom det finns verkliga mottagare till arbetet.

Vi ser också att eleverna tar sig an "skoluppgifterna" med större glädje och drar därför slutsatsen att "storyfication "kan öka lusten att lära. Teknikämnet integreras på ett helt nytt sätt och den rödatråden förstärks via ämnesintegrering. Förmågorna i de olika ämnena synligörs! Vi har ett superbar bedömningsunderlag i vårt arbete. Vi lärare gläds åt att arbeta över ämnesgränserna.

Webben som verktyg är fantastisk, vi har oändliga möjligheter. Vi har använt oss av många olika program, för att bredda elevernas kunskaper om internet och datorer

Ja, vi tycker att denna blogg/projekt är värt att uppmärksammas.
Vi gläds varje dag åt elevernas arbetsiver i projektet och arbetar för att omdefiniera lärandet!

Vi är alla vinnareInga kommentarer:

Skicka en kommentar